محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد ، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود . اگر این خواب را بیمار بیند ، دلیل است شفا یابد . اگر وام دار بود بگذارد ، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد . اگر بیند که به اب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست ، دلیل که دو نیکی بکند .

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست ، دلیل است که کارش تمام شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن غسل کردن ، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند ، دلیل بر پاکی دین او است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می رود . غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری . این هر دو در تعبیر فرق می کند . روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را . اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می کنیم از غم و اندوه می رهیم و از گرفتاری های دست و پاگیر نجات می یابیم . مثلا در آب رودخانه ، استخر ، یا دریا و دریاچه که درون آنها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم . این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می یابد ولی در این میان سه شرط وجود دارد . نیت ، حرارت آب و مقدار آن . چنانچه در آب دریا غوطه بخورید که مثلا ساعت مچی خویش را که گم شده پیدا کنید شامل غسل کردن نمی شود . غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت . همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می کند که در زیر می نویسیم . سوم مقدار آب است که اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می کند . اگر در خواب ببینید که دیگری را می شویید خدمتی در جهت او انجام می دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می شود . اگر آب اندک و قلیل یا تیره و کدر باشد غم و گرفتاری است همین طور اگر آب گرم باشد ، غسل به ترتیبی که گفتیم دارای تعبیر فوق نمی شود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غسل کردن از زحمت راحت باید

آیا این مطلب مفید بود؟ 13
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید