محمدبن سیرین گوید :

دیدن غنیمت یافتن ، اگر مال کافران است ، دلیل که در آن ملک نرخ ها گران شود . اگر دید که مسلمانان از دیار کافران غنیمت آوردند ، دلیل است که در آن دیار نعمت ارزان شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید