اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد ، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید ، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد . اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد ، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که گوهری از دریا برآورد ، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید