محمدبن سیرین گوید :

دیدن فاخته درخواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد . اگر بیند که فاخته داشت ، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد . اگر بیند فاخته خورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود ، دلیل است از غایبی خبر خوش شنود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است .

اول : زن .

دوم : فرزند .

سوم : خادم .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزیزی است و پایان تساویهای زندگی .

2ـ اگر خواب ببینید فاخته ای آواز می خواهند ، نشانة آن است که برای یکی از اعضای خانوادة شما تصادفی رخ می دهد . این خواب دلالت بر بیماری و مرگ عزیزی دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید