منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است . این یک کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و تقریبا هویت ایرانی یافته است . در سال های پیش از مشروطیت و حتی در جریان آن فاستونی تنها پارچه ای بود که با آن سرداری می دوختند لذا بسیار شناخته شده و معمول بوده و بازار گرمی داشت . سرداری لباس راحتی بود که مردان می پوشیدند و به این علت آن را ترجیح می دادند که زیر آن می توانستند هر چه دوست دارند بپوشند . در خواب فاستونی رنگ و نوع مشخص ندارد که ما اگر دیدیم بشناسیم . یا ذهن ما در خواب به آن آشنائی می دهد یا نام آن مطرح می شود لذا ما اینجا هر نوع پارچه کت و شلواری از آن نوع را فاستونی قلمداد می کنیم . در خواب های ما این پارچه اگر از پشم بافته شده باشد خوب است و اگر از نخ باشد امتیازی ندارد . پشم نعمت و برکت است و نخ این بشارت را نمی دهد . چنان چه در خواب ببینید که کسی قواره ای پارچه فاستونی به شما هدیه داد یا خریداری کردید یا سوغات گرفتید به هر حال نعمت می یابید و به قدر آن که از آن قواره پارچه خوشتان بیاید و خوشحال شوید سود می برید . اگر در خواب دیدید که از فاستونی پشمی لباس دوخته اید کاری مفید انجام می دهید که در جهت حفظ آبرو و شخصیت و اعتبار شما موثراست . چنان چه در خواب دیدید از آن پارچه لباس دوخته اید و آن لباس به اندام شما برازنده است آبرویتان حفظ می شود . اگر لباسی دوخته اید زشت و ناموزون باشد تعبیر خلاف آن است که گفته شد . اگر فاستونی در خواب شما از نخ بود و ذهنتان گواهی داد که از نخ است کاری می کنید که اعتبار و احترام و سود و فایده نمی آورد ولی غم آور نیست ، به زبان دیگر شخصیت شما بدون لطمه خوردن مطرح می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید