محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند لقمه فالوده خورد ، دلیل است سخن خوش بگوید . اگر بیند که فالوده در دهن کسی نهاد ، دلیل است که از بهر وی کاری نیکو کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن فالوده بر چهاروجه است .

اول : سخنان خوش .

دوم : مالی که با رنج و زحمت حاصل کند .

سوم : کاری نیکو .

چهارم : کاری که به دشواری برآید ( کار دشواری که به نتیجه برسد ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فالوده خودش چیز زیادی ندارد که بگوید . فالوده نیز از ماکولات است و تعبیری مشابه دارد بلکه اجزا تشکیل دهنده فالوده آن را دارای تعبیری می کنند . اگر در خواب ببینید فالوده ای می خورید که از خرده های یخ و شربت درست شده شیرین کام می شوید به شرطی که سردی یخ آنقدر نباشد که شما دهان خود را جمع کنید . اگر ریزه های برف و یخ دهان شما را جمع کند به طوری که سردتان بشود و در خواب این سردی را حس کنید شیرینی فالوده یعنی شیرین کامی تحت الشعاع قرار می گیرد و تعبیرش این است که سخنی سرد می شنوید . در فالوده اگر شیرینی شربت بیشتر باشد شما را تحسین می گویند و مدحتان می کنند و اگر سردی یخ بیشتر بود سخنی سرد خواهید شنید یا پشت شما بد خواهند گفت . اگر در خواب دیدید که فالوده به کسی دادید او را از خود می رنجانید و سرد می کنید و اگر دیگری به شما داد تعبیر همان است که گفته شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید