محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر فالش بد بود ، تاویلش به خلاف این است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است .

اول : ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن .

دوم : به مراد رسیدن .

سوم : روایی وبرآورده شدن حاجت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می گیرد به دوستی اعتماد می کنید که دروغ می گوید . فال گرفتن بیشتر بستگی می یابد به مطالبی که می شنوید . اگر کسی که فال می گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است . اگر در خواب دیدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند تعبیری که در آغاز گفته شد تشدید می گردد ، زیرا قهوه خودش تلخ کامی است . به زبان دیگر دروغی که از آن دوست می شنوید غم و اندوه برای شما می آورد . اگر دیدید دیگری فال می گیرد و شما نگاه می کنید شاهد یک کار زشت خواهید شد و شاید یک گناه . همین تعبیر است اگر ببینید دیگری برای دیگری فال می گیرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

فال بین : زندگی توام با خوشبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید کسی فال شما را می گیرد ، علامت آن است که برای انجام کاری دشوار تأمل می کنید ، باید با احتیاط دست به این کار بزنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند برایش فال می گیرند ، نشانة آن است که نمی تواند به موقعیت شغلی و اجتماعی یکی از خواستگاران خود پی ببرد .

3ـ اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده اید ، علامت آن است که اگر به خود متکی نباشید ، فقر شریک زندگی زناشویی شما می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید