منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد . به حرف - غ - کلمه - غم باد - مراجعه کنید . اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می شود . اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می شود که رنج و عذاب و بد نامی می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید