منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فتیله در خواب های ما کار هوشیارانه و مدبرانه ای است که می کنیم و در مورد آن امید ها می بندیم . اگر در خواب ببینیم که چراغی بدون فتیله داریم رویای ما می گوید کاری بی امید انجام می دهیم . کاری می کنیم که امید پیروزی در آن نیست و حال آن که فتیله ای بدون چراغ داشته باشیم امیدی عبث و بیهوده داریم که وسیله ای برای رسیدن به آن در دست ما نیست . راه توفیق و پیروزی را نمی دانیم . اگر چراغی با فتیله داشته باشیم هم امید داریم و هم راه رسیدن به آن را می شناسیم ولی این نشانه توفیق و پیروزی نیست مگر این که فتیله روشن باشد . اگر چراغی در خواب داشته باشیم با فتیله روشن رویای ما گواهی می دهد که امید هست و راه رسیدن به آن نیز هست که توفیق را هم به دنبال دارد . چنان چه فتیله خاموش گردد امید به پیروزی از بین می رود . روی هم رفته فتیله در خواب امید است و چنان چه تمیز باشد کامیابی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید