محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند که خانه یا دکان فراخ شد ، دلیل است روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند که مقامی بر وی تنگ شد ، دلیل است معیشت بر وی تنگ شود ، فی الجمله دیدن فراخ شدن چیزهای تنگ درخواب ، دلیل گشایش کارها است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید