محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند فرجی فراخ و پاکیزه پوشیده بود . دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر فرجی را کهن و چرکین بیند ، تاویلش به خلاف این است .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن فرجی دیبا به خواب ، کسی را که دیباپوش است ، نیک بود و مردم پارسا را بد باشد و فرجی برد به خواب دیدن ، دلیل منفعت بود و فرجی پشمین و کرباسین ، دلیل بر قوت دین بود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند فرجی نو و پاکیزه پوشیده بود ، دلیل است دیندار و پارسا بود . اگر بیند فرجی سرخ پوشیده بود ، دلیل خیر بود اگر فرجی کبود بیند ، دلیل مصیبت بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید