اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت ، دلیل است خوار و رسوا شود . اگر بیند کسی با وی مجامعت نمود ، دلیل است حاجتش از وی روا شود . اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود ، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زنی درخواب بیند که فرج او آهنین یا مسین بود ، دلیل است از مرادها ناامید شود . اگر مردی بیند فرج زنش از پس بود ، دلیل است آن مرد لوطی بود . اگر فرج خود را بریده بیند ، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر زنی بیند از فرج او ماهی بیرون آمد ، دلیل است او را دختری آید . اگر بیند که از فرج او موشی بیرون آمد ، دلیل که دختری آورد نابکار . اگر بیند که گربه از فرج او بیرون آمد ، دلیل که فرزندی آورد دزد ، اگر بیند ماری بیرون آمد یا کژدمی ، دلیل که فرزند او را دشمن شود . اگر بیند نان بیرون آمد ، دلیل که مفلس شود . اگر زنی بیند که کنجد از فرج او بیرون آمد ، دلیل است شوهر او را دوست دارد . اگر بیند که از فرج او خون بیرون آمد ، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیکی کند . اگر زنی به خواب بیند که از فرج او دیو بیرون آمد ، دلیل که فرزند او معلم بود ، اگر بیند که آب صافی بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید صالح . اگر اب تیره ، به خلاف این است . اگر زنی بیند که او را قضیب بود ، اگر آبستن است پسری آورد ، لیکن آن پسر نماند . اگر آبستن نباشد و پسر ندارد ، مالش زیاد شود .

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که از فرج او آتشی بیرون آمد ، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود . اگر بیند که شخصی فرج او را دید ، دلیل است که از آن کس منفعت بیند . اگر بیند که فرج او موی بر آمده بود ، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند . اگر بیند که فرجش آماسیده بود . دلیل که مال یابد . اگر به جای فرج قضیب بود و آبستن بود ، دلیل که پسری آورد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد ، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید