تأویل دیدن فرشتگان

بدان که خلایق روحانی ونورانی اند پس تأویل

فرشته

از دو وجه است

یکی پادشاهی بود کامکار با دین ودیانت

دومی کسی پرهیزکار لطیف و زاهد وخوش طبع و مطیع و فرمانبردار

بدان که از جمله فرشتگان چهار

فرشته

اند که نیکو تر وبهتر از همه

فرشته

هایند

اول جبرئیل

دوم میکائیل

سوم اسرافیل

چهارم عزرائیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند . اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگی است . نوشته اند اگر بیماری ملائک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و گشاده رو باشند از بیماری شفا می یابد . وامدار دین خود را می پردازد و ادا می کند و محبوس از زندان رهائی حاصل می نماید ولی اگر این فرشتگان عبوس و گرفته و غمین باشند تعبیر خلاف آن است که گفته شد . نوشته اند که اگر بیننده خواب ببیند که در عالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ وجه خوب نیست . معبران نوشته اند دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است . اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با

فرشته

ای پرواز می کند بسیار خوب است چون او به نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد . اگر بیننده خواب

فرشته

ای را در لباس زنانه ببیند یا زنی ناشناس و خوب روی را در خواب ببیند و ذهنش بگوید که او

فرشته

است به دروغ گوئی و نیرنگ دست می زند . اگر ببینیم

فرشته

ای با ما هم غذا شده به نعمت فراوان می رسیم . روی هم رفته

دیدن فرشتگان در خواب

خوب است .

لوک اویتنهاو می گوید :

فرشته

دیدن

فرشته

: دیافت یک خبر خوشحال کننده

که پرواز میکند : بازخواست شدن

در حال آواز خواندن : مداوای یک بیماری

چندین

فرشته

: دویاهایتان تحقق خواهد یافتیک

فرشته

بودن : افتخاربزرگی نصیب شما خواهد شد

دیدن آن برای یک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده

با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگی ، موفقیت در امور اداری ، یک زندگی خصوصی موفق

یوسف نبی علیه السلام گوید :

هرکه

فرشته

در خواب بیند دلیل حج بود

ابن سیرین گوید :

اگر بیند که با فرشتگان جنگ و نبرد کرد دلیل که گناه کار و عاصی بود و مستوجب عذاب حق تعالی بود

اگر بیند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دلیل که رنج و محنت بدو رسد

اگر بیند که فرشتگان وی را بشارت دادند دلیل که او را فرزند صالح و پسندیده آید .

اگر بیند که فرشتگان ایستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دلیل که از این جهان شهید بیرون رود

اگر بیند که

فرشته

چیزی از او گرفت دلیل مال و نعمت او کاهش یابد

اگر بیند فرشتگان در موضعی ایستاده بودند و از ایشان همی ترسید دلیل که در آن موضع جنگ و کارزار افتد

اگر بیند که فرشتگان به حرب مشغولند دلیل که بر دشمن ظفر یابد

اگر بیند فرشتگان در رکوع و سجودند دلیل که احوال او مستقیم گردد

اگر بیند که فرشتگان بصورت زنانند دلیل که بیننده خواب دروغ گوید بر خدای عزوجل

اگر بیند که با فرشتگان می پرید دلیل که عجلش نزدیک آمده باشد و از دنیا با توبه بیرون رود و

اگر بیند که از دور به فرشتگان می نگریست و نزدیک آنها نتوانست برود دلیل که او معصیت کار باشد .

اگر بیند که با فرشتگان بانگ و فریاد همی داشت دلیل که خانه و مسکن او خراب گردد

اگر بیند که فرشتگان اورا طاعت می کردند دلیل که از اهل صلاح بود شادی و خرمی بیند و اگر از اهل شر و فساد بود او را رنج و غم رسد

. اگر بیند که فرشتگان به او سلام کردند و با دیده احترام به او نگاه کردند دلیل که حق تعالی او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد

اگر بیند که فرشتگان با هم در مقامی فرود آمدند دلیل که اهل آن دیار از غمها فرج یابند و دشمن را قهر کنند زیرا که فرشتگان به یاری پیغمبر آمدند در زمین

کرمانی گوید :

دیدن فرشتگان بشارت بود او را از حق تعالی اگر بیند که

فرشته

او را وصیت کرد یا پند داد دلیل که از دنیا شهید رود و اگر فرشتگان مقرب را در جایگاهی بیند دلیل که اهل اسلام را با کافران جنگ و محاربه بود و حق تعالی اهل اسلام را بر ایشان ظفر و نصرت دهد و اگر در آنجا رنج و سختی و قحطی باشد دلیل بر آن است که حق تعالی آن سختی را از آن اهل برطرف کنداگر بیند که خود

فرشته

شد و با آنها به آسمان رفت دلیل که در دنیا زهد و ورع اختیار کند و دست از این جهان بردارد و راه آخرت در پیش گیرد

اگر بیند که با آنها به آسمان رفت و از آنجا به زمین آمد دلیل که از دنیا بزودی مفارقت نماید و نامش در جهان به نیکی بماند

جابر گوید :

اگر بیند که

فرشته

مقرب در او شادمان به چشم خرم نگاه کرد دلیل که عدل و داد بیند و پس از بیماری تندرستی یابد و از ترس و بیم ایمن گردد و خیر فراوان بیند و با دشمن دین جنگ کند اگر خودش را بصورت

فرشته

بیند دلیل که اگر غمناک بود فرج یابد واگر وام دار باشد وامش گذارده شود

اگر در بیم و خیر مژده داد دلیل کند که بزرگی وی را از شغلی باز دارد

اگر بیند که

فرشته

او را چیزی عطا داد دلیل کند که وی را به قدر آن از بزرگی عطا یابد

اگر بیند که گروه فرشتگان به استقبال او آمدند دلیل که دولت و اقبال دو جهانی یابد

اگر بیند که جمله فرشتگان به دیدن او آمدند دلیل که عجل او نزدیک بود

اگر او را به آسمان بردند همان باشد

اگر بیند که از آسمان فرود آمدند و در دست جراغ و تیغ دارند دلیل که او را فرزندی آید عالم ودانا

اگر بیند که فرشتگان او را جامه سفید یا سبز دادند دلیل که کسی از خویشان او بمیرد یا وی را عجل فرا رسد

اگر بیند که فرشتگان وی را جامه سیاه دادند دلیل که کافر گردد

اگر بیند که جامه زرد دادند دلیل که بیمار گردد و توبه کند

اگر بیند که دروی فرشتگان با شادی و خرمی نگاه می کردند دلیل بر اینکه عاقبت کارش به هلاکت بود

اگر بیند که فرشتگان روی از او برگردانیدند باید که توبه کند و به سوی خدا باز گردد

اگر بیند که فرشتگان او را جامع قرآن یا خطی نوشته دادند دلیل که او را با کسی حکم و داوری افتد و او بر حق بود و خصم را غلبه کند

دانیال نبی گوید :

دیدن فرشتگان در خواب

اگر به صورت پیر بیند دلیل بر اشتغال وقت کند

اگر به صورت حیوانات بیند دلیل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست

اگر بر صورت کودکان بیند دلیل بر وقت آینده کند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب فرشتگان و ملایک را ببینید ، علامت آن است که پس از پریشانی و سردرگمی به وضعیت جدیدی دست خواهید یافت و از سلامتی دوستان خود با خبر می شوید و ثروت فامیلی ، ناشناخته به شما خواهد رسید .

2ـ اگر

فرشته

ای در خواب به شما هشدار دهد ، تعبیر آن این است که احتمالا ثروتی در آستانة نابودی است یا عشقی ، نزدیک به برباد رفتن .

3ـ این گونه خواب ها برای افراد پاک طینت ، نشانة بخشایش است و برای افراد نا پاک نشانة ندامت از اعمال وتوبه است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید