منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معنی فرش با قالی فرق دارد . قالی را در جای خود نوشته ام . فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش ) و امثالهم را شنیده و دیده ایم . فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است . اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم . فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می شود حتی بوریا ، حصیر ، موکت ، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلا در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تامین است از دیدگاه خودمان . چنان چه در خواب ببینید اتاق های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می کنند و احترام قائلند . ضمنا تامین مالی حاصل می کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می شود . حال اگر دیدید که اتاق های خانه شما مفروش نیستند تعبیر کاملا خلاف آن است که گفته شد . اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید . اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده اید خواب شما می گوید چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می کنید . اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خلاف آن است . خواب شما می گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی دهند . اگر در خواب ببینید فرشی را می فروشید به کسی که فرش را می خرد نیاز پیدا می کنید و اگر دیدید فرشی را می خرید سود می برید مخصوصا اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خانه آراستن به فرشهای نیکو زیادتی نعمت و دولت باشد

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود ، خاصه که گسترده بیند . اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که در مال او نقصان شود . اگر بدید که بساط او بسوخت ، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود .

اول : عز و جاه .

دوم : بزرگی و رفعت .

سوم : مرتبت .

چهارم : مال .

پنجم : عمر دراز .

ششم : ثنا به قدر بزرگی آن .

بدان که بساط فروش چون بها ستاند ، خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید