محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مقام نمود ، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم . در خواب های خویش ما شخصی را می بینیم که لباس های گران قیمت و باشکوه پوشیده و کفش های زرین به پا کرده و خدم و حشم و درگاه و بارگاه دارد . دیدن چنین شخصیتی با این خصوصیات دلیل دیدن پادشاه نیست ، او فرعون هم نیست . آنچه به شخصیت رویای ما هویت می دهد تصوری است که در عالم خواب در ذهن ما به وجود می آید و پیش خود می گوییم : این که فرعون است ، این که پادشاه است ، این که سزار امپراتور روم است . این اندیشه او را هویت می دهد و ذهن ماست که او را می شناسد . تعبیر دیدن فرعون همان است که برای پادشاه نوشتیم ولی آنچه می خواهیم اینجا اضافه کنیم این است که اگر از فرعون بترسیم خوب نیست . ما به طور کلی درباره فرعون و شوکت و عظمت او باورهایی داریم ، همین باورها ممکن است موجب خوف و وحشت در ما بشود . چنانچه در خواب فرعون ببینیم و بترسیم نشان آن است که گرفتار ظلم و ستم می شویم و حقی از ما ضایع می گردد ولی اگر نترسیم با بهجت و سرور رو به رو می شویم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید