منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فرغان در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما انجام می دهد و متقابلا هیچ دستمزدی نمی گیرد و انتظار و توقعی ندارد . فرغان به جای خیلی افراد می تواند قرار بگیرد . چه در داخل و چه بیرون از خانه شما . به هر حال کسی است که کارهای سنگین بی منت و بی مزد انجام می دهد . اگر در رویا ببینید که با فرغان باری را می برید بدون توجه به این که آن بار چیست شخصی با تعریف بالا به شما کمک می دهد . فرغان شکسته و زهوار دررفته به همان شخص برمی گردد و گویای آن است که او هر که هست به کمک و دلجویی نیاز دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید