منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فرفره فریب و نیرنگ است . اگر در خواب ببینید که چون کودکان فرفره ای در دست دارید نشان آن است که فریب چیزی را می خورید که به اندازه همان فرفره کم ارزش است . در این صورت خواب شما می گوید کاری می کنید که دچار سرگردانی می شوید به آن شدت که دور خود می چرخید و هر چه می روید باز به همان نقطه باز می گردید . فرفره بزرگ نماینده گردون ، جهان ، خلقت و طبیعت و فریب های زندگی است و آنچه از ناپایداری های جهان ما را می فریبد و سرگرم نگه می دارد و عمر گرانمایه ما را به هدر می دهد . گرفتن فرفره از دیگران فریب خوردن است و دادن آن فریفتن و گول زدن . روی هم رفته یک هشدار است که در خواب به ما داده می شود . رنگ های فرفره هر چه متنوع تر باشد فریب عمیق تر خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید