محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که مصحف بفروخت ، دلیل که مسلمانی پیش او خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود ، فروختن آن درخواب بداست

.

اگر بیند چیز بفروخت مثل غلام خود ، دلیل است بدنام شود

.

اگر بیند که زن خویش را بفروخت ، دلیل که حرمت و بزرگی او زایل گردد و زشت نام شود ، مگر بجز این زن که بفروخت او را زنی دیگر بود کارش به صلاح بازآید

.

ابراهیم کرمانی گوید :

هرچند که در دین عزیز بود ، فروختن آن به خواب در کار بد است و خریدن آن نیکو بود

.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که چیزی بفروخت ، دلیل است که آن چیز خوار و بی مقدار شود

.

.

لوک اویتنهاو می گوید :

فروختن : مشکلات

مؤلف گوید : فرختن هرچیزی در خواب معنی خوبی نمی تواند داشته باشد ومعنای این را می دهد که در آن مورد با مشکلات جدی برخورد خواهید نمود

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌فروشید ، بیانگر خوشی و شادی است

.

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید