منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است . اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر و مدبر صاحب شخصیت ازدواج می کنید . اگر همسر دارید خواب شما خبر می دهد که تحولی مطلوب در روابط شما پدید می آیدو به نحوی بی سابقه از جانب همسرتان سودی عاید شما می شود که مشکلات مادی و معنوی بیشماری را می تواند از سر راه بردارد . اگر در خواب ببینید که فر آشپز خانه را می فروشید این خواب خوبی نیست زیرا می گوید از همسرتان جدا می شوید . اگر در خواب ببینید که فر کهنه خود را یک فر نو عوض می کنید گویای این است که زن خود را طلاق می دهید که زن دیگری بگیرید . اگر در خواب ببینید فر کهنه خود را تعمیر می کنید کاری در جهت رضای همسر خود انجام می دهید و بالاخره اگر در خواب دیدید که از همان فر کهنه و قراضه آشپزخانه خود راضی هستید از همسر خود خشنود می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید