منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت . فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و فراهم شده به دست بیننده خواب می رسد و به طبع او بسیار خوش می آید ولی کسی که مال را فراهم آورده زحمت بسیار کشیده و مراحل بی شماری را پشت سر نهاده است که از آن مال بهره کمی می برد . اگر در خواب ببینید که فسنجان می خورید چنین مالی به دست شما می رسد که شاید میراث باشد . چنانچه در خواب ببینید که خودتان فسنجان می پزید مالی را برای دیگران می اندوزید . زحمتی می کشید و ثروتی گرد می آورید که خودتان بهره اندکی از آن می برید . روی هم رفته دیدن فسنجان در خواب خوب است به شرطی که ترش نباشد . معمولا رب انار در فسنجان می زنند و رب انار ترشی دارد . چنانچه در عالم خواب ترشی رب محسوب باشد و دهان شما آن را حس کند اثر نیک خواب از بین می رود و غم و رنج و اندوه همراه آن مال اندوخته به سراغ بیننده خواب می آید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید