محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند فقاع می خورد ، دلیل که از خادمی راحت یابد . اگر بیند فقاع به کسی داد ، دلیل که مال خود به وی دهد .

جابرمغربی گوید :

خوردن فقاع در خواب ، دلیل بر خدمت نمودن مردی سفله است . اگر بیند فقاع شیرین خورد ، دلیل است از آن سفله منفعت یابد . اگر فقاع ترش بود ، دلیل که از وی مضرت یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فقاع در خواب بر چهار وجه است . اول : منفعت . دوم : بوسه . سوم : خدمت کردن . چهارم : مردی سفله .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید