آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است که پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهید کرد و به کارهایی مفید مشغول خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند فلوت می نوازد ، علامت آن است که عاشق فردی جذاب خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید