منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فنجان سهم و بهره ما است . از نیک و بد ، زشت و زیبا ، تلخ و شیرین حوادثی که اتفاق می افتند هر کس به اندازه تاثیر خویش سهمی دارد . فنجان در خواب پیمانه سهمیه ما است از مجموع پیش آمدها . تعداد فنجان هائی که در خواب می بینیم گویای بیش و کم این بهره نیست بل که آشکار کننده این واقعیت است که ما نباید خود را تنها بیانگاریم و به قدر یقین دیگران هم هستند . آن چه درون فنجان است و مقابل ما قرار گرفته سهم چیزی است که ما نصیب می بریم . اگر تلخ است تلخ کامی است و اگر شیرین است کامروائی است . اگر سیاه است سیه روزی است و چنان چه روشن باشد نشان آینده روشن و بخت بیدار است . برای روشن شدن موضوع ماجرائی را از یک خواب نامه فرانسوی برایتان نقل می کنم . ریموند جوانی است بیست و هفت ساله از یک خانواده کاتولیک فرانسه . فرانسویان معمولا پروتستان هستند اما کاتولیک متعصب هم بین آن ها زیاد یافت می شود . ریموند پدر ندارد ولی مادرش زنده است . به علاوه یک خواهر و یک برادر کوچک تر از خویش دارد زندگی آن ها را بعد از مرگ پدرشان مادرش که تولیدکننده انگور و صاحب کارخانه شراب سازی بود اداره می کرد . ریموند سال قبل ازدواج کرده و به سبب همین ازدواج از خانه پدری خویش رفت . ریموند تعریف می کند ( یک شب در خواب دیدم که مانند هرروز صبح از اتاق خودم بیرون آمدم و سر میز صبحانه نشستم مادرم برای همه ما فنجان گذاشت و از قوری بزرگ قهوه ریخت . من بودم سر میز و خواهرم و برادرم . آن ها شروع کردند به خوردن صبحانه و نوشیدن قهوه ولی من وقتی فنجان را برداشتم که بنوشم متوجه شدم قهوه درون فنجان مبدل به یک سنگ سیاه شده . درست همان طور که قهوه شکل ظرف را می گیرد سنگ شده و این سنگ سیاه به فنجان چسبیده بود به طوری که نه می توانستم آن را بنوشم و نه از درون فنجان خالی کنم و دور بیافکنم . در خواب از این حادثه چنان خشمگین شدم که فنجان را روی میز کوبیدم و شکسته و از جای برخاستم و رفتم . ) فردای آن شب که این خواب را دیدم نزد معبر رفتم و او به من گفت ( مالی را بین تو و خواهر و برادر و مادرت تقسیم می کنند اما تو نمی توانی از سهم خودت بهره ببری . آن فنجان نمایانگر سهم تو است ) ریموند اضافه می کند همین طور هم شد چون چند روز بعد پدربزرگ میلیاردر من در ( ماسیو سانترال ) مرد . او وصیت کرده بود تمام ثروتش بین تنها فرزندش یعنی مادرم و فرزندان او که پدر ندارند تقسیم شود مگر ریموند که سنن و آداب را زیر پا نهاده و با یک دختر یهودی ازدواج کرده است . او مرا به علت ازدواج با یک دختر یهودی از ارث محروم کرده بود . ملاحظه می فرمائید که فنجان با وضوح و روشنی نمایانگر سهم ما است از آن چه اتفاق می افتد حال اگر در خواب دیدیم فنجانی بزرگتر از فنجان دیگران داریم طبیعی است که سود بیشتری عاید ما می شود و اگر کوچک تر بود کمتر . اگر در خواب ببینیم که فنجان ما افتاده و شکسته حقی از ما ضایع می گردد و چنانچه آن فنجان را خودمان زدیم و شکستیم خود به تباهی کار خویش و انهدام بهره و سود خود کمک می کنیم . اگر در خواب ببینیم که فنجان شکسته و ترک دارد به طوری که مایع درون آن در نعلبکی تراوش می کند نشان آن است که مال ما هدر می رود و نفله می شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن فنجان در خواب ، نشانة آن است که وظایفی دلپذیر به عهده خواهید گرفت .

2ـ اگر زنی فنجانهای شکسته در خواب ببیند ، نشانة آن است که به هنگام تفریح و احساس خوشبختی با مشکلی ناگهانی خواجه خواهد شد .

3ـ نوشیدن شراب از فنجان چای در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید