محمدبن سیرین گوید :

دیدن مغز فندق ، دلیل مال است . اگر بیند که فندق بسیار داشت ، دلیل است از بخیلی منفعت یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود . اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید و می خورید نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید . پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته . شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید . ابن سیرین می گوید داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی منفعت یابد . او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است . به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است . مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن فندق در خواب ، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد . و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور .

2ـ خوردن فندق در خواب ، علامت آن است که معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید