محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب دید که جامه ای از فوطه داشت ، دلیل شادی و آسانی است . اگر آن فوطه را کهنه بیند ، تاویل به خلاف این است .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود و بیننده مستور است ، تاویلش نیکو بود . اگر بیننده مفسد بود ، دلیل آن بد است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر پادشاهی در خواب بیند که جامه ای از فوطه پوشیده بود ، دلیل بر عدل او بود . اگر قاضی بیند ، دلیل که قضا به راستی کند . اگر مشرکی بیند ، دلیل است که مسلمان شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید