محمدبن سیرین گوید :

فیروزه درخواب دیدن ، ظفر و قوت حال روانی است . اگر بیند فیروزه از وی ضایع گردد ، دلیل که مرادش برنیابد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند فیروزه به خروار داشت ، دلیل که به قدر آن مال یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن فیروزه درخواب بر چهار وجه است .

اول : ظفروپیروزی و نصرت .

دوم : حاجت روائی .

سوم : قدرت و قوت .

چهارم : ولایت وحکومت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری . در این سنگ چیزی هست که در هیچ یک از سنگ های بهادار نیست . فیروزه سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب می شود و ارزش خود را به طور کلی از دست می دهد به طوری که جواهر سازان آن را از حلقه انگشتری جدا می کنند و دور می افکنند و در سطل زباله می اندازند . به همین سبب آن را قدرت روانی و تسلط بر اعصاب دانسته اند . اعصاب انسان نیز ظریف است و گاه به اندک اشاره ای مخدوش می گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست می دهد که احتمالا به نابودی خویش یا دیگران اقدام می کند . بعضی از معبران فیروزه را فتح و پیروزی دانسته اند . شاید این به سبب تشابه اسمی باشد و دسته ای دیگر عمر دراز و فرزند شمرده اند و در نفایس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و فرزند . اگر در خواب ببینید فیروزه دارید باید همان طور که از فیروزه مراقبت می نمایید مراقب اعصاب و برخوردهای خویش باشید . رنگ این سنگ فیروزه ای قشنگ آرام بخش اعصاب است ولی خود نمایانگر حساسیت اعصاب نیز هست . ابن سیرین نوشته : اگر کسی در خواب ببیند که فیروزه ای از او ضایع شد مرادش بر نیاید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن فیروزه در خواب ، نشانة آن است که به خواسته ای دست می یابید که اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است که با کج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد . اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است ، علامت آن است که تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این بابت عذاب می کشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید