منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان آن است که مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تلاش رفع می کنید و آسوده می شوید . اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و هر چه فین می کنید چیزی از آن خارج نمی شود مشکلتان باقی می ماند . اگر دیدید فین کرده اید و خون بیرون آمد مالی از شما هدر می رود که اهمیت آن به اندازه مقدار آن خون است . اگر خون را ببینید و بترسید مال بیشتری از شما هدر می رود و اگر نترسید مهم نیست . اگر سرخی خون را هم در خواب تشخیص ندهید باز مهم نیست . اگر در خواب فین کردید و مخاط آن را به زمین افکندید مال خود را بی جا خرج می کنید . اگر دست شما آلوده به فین شد و بر لباس کسی مالیدید دیگری را از خود می رنجانید و اگر به لباس خودتان مالیدید کاری می کنید که مستوجب شماتت می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید