منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن این است که محدوده عکس اینجا است . محدوده ساعت این است که تکالیف و وظایف نیز همان کادرها هستند که حدود آزادی ما را مشخص می نمایند . یعنی وظیفه و تکلیف و محدودیت که اساس آزادی بر مبنای رعایت همین حدود قرار می گیرد . اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد نشان آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته اید . کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می گذرید اما بی اعتنا می مانید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید