محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود ، دلیل که به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود . اگر بیننده عالم بود ، دلیل که قاضی شود .

حضرت دانیال گوید :

اگر درخواب قاضی را دید ، دلیل که به منزله علما برسد . اگر قاضی مجهول بیند ، دلیل که با حق تعالی بود .

جابرمغربی گوید :

اگر درخواب بیند قاضی بر وی حکم کرد ، دلیل که در بیدای چنان بود . اگر بیند قاضی به نظر شفقت در وی نگاه کرد ، دلیل که منفعت یابد . اگر به خشم نگاه کرد ، دلیل غم و اندوه بود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خود را قاضی امر معروف کند

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قاضی شدن خوب بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی می روید ، علامت آن است که اختلافات طی مراحل قانونی حل و فصل خواهد شد

2ـ اگر خواب ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختلافات به نفع شما حل و فصل می گردد ، علامت آن است که خواستگاری شما توفیق آمیز خاتمه می یابد .

3ـ اگر خواب ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختلافات در دادگاه به زیان شما تمام می شود ، نشانة آن است که برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام توان از خود دفاع بکنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید