یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید ، نشانة آن است که به کارهایی مشغول خواهید شد که نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید سوار بر قاطر به مقصد خود رسیده اید ، علامت آن است که مبلغ قابل توجهی پاداش خواهید گرفت .

3ـ اگر دختر در خواب قاطر سفیدی ببیند ، نشانة آن است که با فردی خارجی و ثروتمند ازدواج خواهد کرد . فردی که با او سلیقه مشترکی ندارد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند چند قاطر بدون افسار حرکت می کنند ، نشانة آن است که فرد مورد علاقة او به خواستگاریش نخواهد آمد .

5ـ اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند ، نشانة آن است که ازدواج کردن و مسایل عاشقانه بکلی نومید خواهید شد .

6ـ دیدن قاطر مرده در خواب ، علامت آن است که مقام اجتماعی شما تنزل خواهد یافت و عهدها شکسته خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید