محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست ، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست ، دلیل که حالش متغیر شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود ، دلیل که عمرش کوتاه بود . اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد ، دلیل که روزی بر وی فراخ شود . اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد ، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند .

حضرت دانیال گوید :

اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند ، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا . اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود ، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است . اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهرهمند می گردید . اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد . اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می یابد . اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید . اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن قالی در خواب به معنای آن است که دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری شما خواهند شتافت .

2ـ اگر خواب ببینید بر قالی راه می روید ، نشانة نشاط و کامیابی است .

3ـ اگر در خواب چند قالی بخرید ، دلالت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید چند قالی می فروشید ، نشانة آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت .

4ـ اگر دختری خواب قالی ببیند ، نشانة آن است که صاحب خانه ای زیبا و خدمتکارانی خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید