محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد ، دلیل است زن خواهد یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن قدح در خواب بر سه وجه است .

اول : زن .

دوم : کنیزک .

سوم : خادم حوائج دار ( خادمی که نگهدار لوازم است ) .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید