اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند ، دلیل بشارت است از حق تعالی . پس شکر باید نمود . اگر بیند آیه عذاب خواند ، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر نیمه ای از قرآن بخواند ، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد . اگر بیند حافظ قرآن شد ، دلیل که علم و امانت نگه دارد . اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید ، دلیل که دینش قوی شود .

جابرمغری گوید :

اگر بیند قرآن را ختم نمود ، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود . اگر بیند که قران را بلند می خواند ، دلیل که کارش بلند شود . اگر بیند که کدام آیه خواند . تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود . اگر بیند یک سبع قران بخواند ، دلیل که از غم برهد . اگر کسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن ، دلیل که اجلش نزدیک بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است .

اول : سلامتی یافتن از آفتها .

دوم : توانگری وثروتمندی .

سوم : مراد دل و کام یافتن ( کام یابی و به مراد دل رسیدن ) .

چهارم : پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را ( نهی از منکر ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید . معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند . این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید