محمدبن سیرین گوید :

قرابه درخواب ، دلیل بر پراکندگی است و مال و خواسته بدو رساند . اگر در قرابه چیزی بیند که مستی کند ، دلیل که حرام خواره است .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند قرابه داشت ، دلیل که او را با پیری صحبت افتد . اگر بیند از آن قرابه آب یا گلاب خورد ، دلیل که از آن پیر منفعت یابد . اگر بیند چیزی ترش بود غم و اندوه باشد . اگر بیند قرابه بشکست ، دلیل که از آن پیر نجات یابد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید