محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود ، بیننده اگر بنده است ، آزاد شد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر ازاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد . اگر ترسی داشت ایمن شود . اگر درتنگی بود به فراخی آید . اگر این خواب نزدیک عید قربان بیند ، دلیل که اثر آن بیشتر است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند گوشت قربانی خورد ، دلیل منفعت است . اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم ، دلیل که مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند .

جابرمغربی گوید :

دیدن قربانی درخواب ، دلیل بشارت است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن قربان کردن بر چهار وجه است .

اول : ایمن شدن از ترس .

دوم : یافتن مراد و حاجات ( رسیدن به مراد ) .

سوم : خیر و برکت .

چهارم : زوال قحطی و تنگی ( برطرف شدن قحطی و کمبودی ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند . اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست . اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد . از امام صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است . ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید