محمدبن سیرین گوید :

حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد ، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود ، تاویلش به خلاف این است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

حب خوردن در خواب تصاحب مال اندک است ، اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش حب می خورید و اطمینان دارید که با خوردن آن حب بهبود حاصل می کنید مالی مختصر نصیب شما می شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم است . اما اگر احساس کنید که با خوردن آن حب درمان نمی شوید همان مال یا پول مختصر به شما می رسد ، حرام و از طریق نامشروع . باز هم ممکن است این پول متعدد زن باشد معهذا کم است اگر در خواب دیدید که به دیگری حب می دهید او را به انجام کاری نکرده تحریص و ترغیب می کنید . کاری که نه خوب است و نه او می خواهد و آن کاری است به نفع شما ولی به زیان خورنده حب هر کس که هست . اگر دیدید که با داروهایی حب درست می کنید تدارک گناه یا کار خلاف را می بینید که به نفع شما نیست . اگر دیدید به همسرتان حب می دهید در خانواده بگو مگو ایجاد می شود که مسئول شما هستید . خریدن حب از داروخانه نیز همین تعبیر اول را دارد که گفتم تصاحب مال اندک است اما متعدد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید قرص می خورید ، علامت آن است که مسئولیتهایی را به دوش خواهید کشید که کمترین آسایش و لذتی برایتان به ارمغان نخواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران قرص می دهید ، علامت آن است که به خاطر ناسازگاری خود با دیگران مورد سرزنش قرار می گیرید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 116
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید