منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قرقاول از مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است . اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید که مردم شما را تحسین می کنند و مدح شما را می گویند و مورد توجه قرار می گیرید . کاری می کنید که نظرها به شما معطوف می گردد . اگر ببینید که قرقاولی در خانه شما تخم نهاده یا جوجه آورده خوب است و خواب شما می گوید از یک بیگانه سودی عاید شما می گردد و به نعمت می رسید . اگر بیننده خواب قرقاولی داشته که آن را گم کرده یا پرواز کرده و رفته زیان می بیند و مالی را از دست می دهد و عکس این تعبیر را دارد اگر قرقاولی را بیابد و به دست یا به آغوش بگیرد . در این صورت خواب او می گوید پیروزی بزرگی به دست می آورد . کشتن قرقاول در خواب خوب نیست و انهدام بخت و اقبال تعبیر می شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن قرقاول در خواب ، نشانة پیوندهای محکم بین دوستان است .

2ـ خوردن گوشت قرقاول در خواب ، نشانة آن است که حسادت و حرفهای همسرتان باعث می شود روابط خود را با دوستان قطع کنید .

3ـ اگر خواب ببینید قرقاولی را با شلیک تیری شکار می کنید ، نشانة آن است که با خود خواهی آسایش خود را به آسایش دوستان ترجیح می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید