محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که قسط در زیر خود می سوخت ، دلیل که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر گردد به نیکی . اگر بیند که دود آن گنده و ناخوش بود ، تاویل به خلاف این بود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند قسط می خورد ، دلیل است غمگین گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید