محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در میان خلق به راستی قسمت کرد ، دلیل است که با خلایق انصاف نگه دارد و اگر بیند که مال خود را به خیر و صلاح قسمت کرد ، دلیل است که فرزندان خود را زن خواهد . اگر بیند که مال خود را به شر و فساد قسمت کرد ، دلیل که حالش پراکنده گردد . اگر بیند که مال کسی را به رضای او قسمت کرد ، دلیلش به صلاح و فساد آن کار بازگردد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید