محمدبن سیرین گوید :

دیدن قصاب چون مجهول بود ، دلیل بر ملک است . اگر در خواب بیند که قصابی در سرای او یا در کوچه او شد ، دلیل است در آنجا کسی بمیرد . اگر بیند که قصابی می کرد و قصاب نبود ، دلیل است کسی را بکشد یا مجروح کند و ملال بیند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است . به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه های گوسفند و گاو تجسم می شود در خواب نیز ذهن ما برای نشان دادن خون و مرگ و حوادثی که در مجموع می توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بی جان باشند قصاب را شکل می بخشد . دیدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نیست .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید ، نشانة آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببینید قصابی مشغول بریدن گوشت است ، نشانة آن است که دیگران شما را زیر نظر گرفته اند ، بنابر این در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشیار باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید