منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد . وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را حقیر و کوچک می یابید و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز تجاوز نمی کند زیرا همان طور که در مقدمه نوشتم ذهن و ضمیر ما در خواب در گذشته آزادی کاری را دارد و زمان های دور را نیز از یادمان می گذراند ولی در آینده بیش از ده روز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی رود . به ندرت یافت می شوند اشخاصی که ذهن آن ها در خواب زیاد پیش می رود و خواب هائی که می بینند یکی دو ماه بعد تعبیر می شود ولی این کلیت ندارد و نادر است پس اگر در خواب قصری دیدیم با توجه به موقعیتی که داریم یا آرزوی محال و بزرگ می کنیم یا احساس حقارت در ما به وجود می آید . ورود به قصر آغاز است و خروج از قصر پایان . با این تعریف اگر دیدید به قصری با شکوه و معمور و مجلل وارد می شوید تحول یاد شده می رود که اتفاق بیفتد اما اگر دیدید خارج می شوید موضوع پایان یافته تلقی می گردد . چیزها و کسانی که درون قصر می بینید گویای واقعیت ها نیستند بل که معرف چیزها و کسانی هستند که خودتان می خواهید ببینید .

لوک اویتنهاو می گوید :

قصر : کمک کردن در یک موقعیت حاد

زندگی کردن در یک قصر : خوشبختی ، ارث

ویرانه های آن : عشقی که بر آن خیانت شده

در آتش : خبرهای خوب

وارد شدن به آن : ماجراجویی غیر منتظره

در بسته : مانع

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قصر زیادتی دولت بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید