منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است . آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید . اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خشنود می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید . اگر خودتان در قطار بودید که قصد عزیمت داشتید تحولی در زندگی شما پدید می آید . اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می رود ، نشانة آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از کشور خواهید داشت .

2ـ دیدن قطار از کار افتاده در خواب ، علامت آن است که در صرفة خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد ، و به علت تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد .

3ـ دیدن قطار شکسته و خراب در خواب ، نشانة از دست دادن ثروت و دارایی است .

4ـ شنیدن صدای سوت قطار در خواب ، علامت آن است که با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد .

5ـ شنیدن صدای قطاری که هر دم به شما نزدیک می شود ، نشانة آن است که در کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می کنید که اصلا ریلی ندارد ، علامت آن است که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم می شود ، برایتان منبع سود و منفعت بوده است .

7ـ دیدن قطارهای باربری در خواب ، نشانة آن است که در اثر تغییر و تحولاتی که در زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید