محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که سیلی بر قفای او زدند ، چنانکه آماس کرد ، از آن کس منفعت یابد . اگر بر قفای خود موی بسیار بیند ، دلیل است وام دار گردد . اگر بیند که موی از قفای خود بسترد ، دلیل است که وامش گذارده گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند او را سیلی بر قفا زدند ، چنانکه خون روان شد ، دلیل است که با کسی خصومت کند و زیان یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید که رویش به قفا گشته بود ، دلیل که منافق بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید