آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن قفسة کتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد که کسب دانش را در کنار کار و تفریح انجام خواهید داد .

2ـ دیدن قفسة خالی کتاب در خواب ، علامت آن است که به علت کمبودهای مادی از کار اخراج می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید