محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند که قفل بگشاد ، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن است که حج کند . اگر بیند که قفل را نتوانست گشود ، دلیل است کارش به تانی برآید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است .

اول : ساختن کار ( انجام یافتن کار ) .

دوم : حجت ( سلامتی ) .

سوم : منفعت .

چهارم : زن .

پنجم : اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد ( اعتماد به شخصی درستکار ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است . اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحب آن را نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست . اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش را می شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می کنید یا به یک نفر در شرایط او . اگر دیدید که جامه دانی دارید که آن قدر پر است که قادر نیستید در آن را قفل کنید مسائلی است که نمی توانید به کسی بگوئید و آدم مورد اعتمادی در اطراف خود نمی یابید . اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می کنید . اگر دیدید که قفلی دارید که نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می شوید . اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن قفل در خواب ، علامت سردرگمی است .

2ـ اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می شود ، علامت آن است که می توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست .

3ـ اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی شود ، نشانة آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت . و سفرهای دریایی پرخطر ، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت .

4ـ اگر خواب ببینید مردی به گردن و بازوی نامزد خود قفل می زند ، علامت آن است که شما به نامزد خود مظنون هستید ، اما در آینده ای نزدیک تردید شما نسبت به او بر طرف خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید