آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب احساس کنید قلبتان درد می کند و به سختی نفس می کشید ، نشانة آن است که در حرفة خود به دردسر دچار خواهید شد ، اگر نتوانید از پس دردسر برآیید ، زیان خواهید کرد .

2ـ دیدن قلب خود در خواب ، علامت از دست دادن انرژی و ابتلا به بیماری است .

3ـ دیدن قلب یک جانور در خواب ، نشانة آن است که دشمنان خود را شکست می دهید و مورد احترام همگان قرار می گیرید .

4ـ اگر خواب ببینید قلب جوجه ای را می خورید ، علامت آن است که افکار غریب شما باعث می شود برای انجام کاری از طرحهای پیچیده و سخت استفاده کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید