منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است . چنانچه در خواب ببینید که قلیان می کشید و اهل کشیدن قلیان نباشید گرفتار ناراحتی فکر و خیال می شوید . اگر ببینید دیگران قلیان می کشند و به شما تعارف می کنند ولی شما از دود کردن آن ابا و اکراه دارید مشکلی پیش می آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می شوید . اگر با رغبت قلیان را بگیرید و بکشید خودتان نیز مسئول و مقصر خواهید بود . اگر در خواب ببینید که قلیان چاق می کنید دست به کاری می زنید که غم می آورد . روی هم رفته قلیان تلخ کامی است اما بلا و مصیبت نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید