محمدبن سیرین گوید :

دیدن قمع به خواب ، دلیل غلام بود یا کنیزک . اگر بیند قمع بسیار داشت ، دلیل که غلام بخرد یا کنیزک . اگر بیند قمع او ضایع شد ، دلیل که غلام یا کنیزک از او جدا شوند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید