منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود . اگر دیدید قمقمه ای را به کمر خود بسته اید و پر از آب کرده اید به سفر می روید . اگر قمقمه خالی باشد وسیله ای برای انجام کاری که در دست دارید نمی یابید . اگر در خواب ببینید کسی قمقمه ای پر از آب به شما داد او شما را یاری می کند و کمک می دهد . اگر آشنا باشد بیگانه ای به شما کمک می کند و اگر بیگانه باشد آشنایی شما را یاری می دهد و این کمک مالی است . اگر در خواب کسی قمقمه ای خالی به شما داد از شما چشم کمک دارد و یاری می طلبد . اگر قمقمه خالی از کسی خواستید و گرفتید از دیگران کمک می گیرید . یا چشم کمک دارید . اگر در خواب دیدید که تشنه هستید و از قمقمه ای آب می نوشید نیازتان برطرف و حاجتتان برآورده می شود و اگر آب قمقمه را نیم نوشیده به زمین ریختید ناسپاسی می کنید . اگر آب قمقمه را ننوشیده به زمین ریختید مالتان را هدر می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید