منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید ، چرب زبان و شیرین گفتار است اما حقیقت ندارد و بی آن که زیانکار باشد سود بخش هم نیست . اگر در خواب ببینید که خودتان قناد شده اید و شیرینی می فروشید دروغ می گویید و اطرافیان خویش را با سخنان فریبنده خوش دل نگه می دارید . اگر در خواب دیدید از قنادی شیرینی می خرید فریفته چیزی یا کسی می شوید که بعدا خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده اید پی می برید . متاعی که قناد به شما می دهد در خواب لذتی است زودگذر که ندامت و پشیمانی باقی می گذارد . اگر در خواب ببینید که با چند جعبه شیرینی از قنادی خارج می شوید کارهای عبث و بیهوده می کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن قنادی در خواب ، نشانة آن است که باید با محافظه کاری و احتیاط شغل خود را تغییر بدهید و دامهای چیده شده ، از هر سو برایتان آشکار خواهد شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در قنادی است ، دلالت بر آن دارد که حیثیت اجتماعی او مورد حمله قرار خواهد گرفت ، باید در کارها و مسائل اجتماعی مربوط به خود ، آگاهانه تر عمل کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید